Заявка за търсене:
Търси в поле:
Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти.
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All. Unknown Archives and Cultural Contexts.)
Проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Партньори:
Институт за литература при БАН
Национален литературен музей
Столична библиотека

Проектът „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ събира, систематизира, познавателно обогатява и съхранява в дигитален вид културното наследство на 13 български литературни класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и богат дигитален фонд на ромската култура през XX век. Проектът се изпълнява от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столичната библиотека и е финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014 г.).

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014 г.) Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Института за литература при БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.